Pamarco doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar op de website u de informatie leest. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: pamarcomarketing@gmail.com.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens Pamarco via deze website zijn verstrekt, aanvaardt Pamarco geen enkele aansprakelijkheid.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Pamarco zal zich naar redelijkheid inspannen haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pamarco zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die een gebruiker van de website lijdt als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Pamarco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Pamarco.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Pamarco, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Neem bij vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website gerust contact met ons op.